Instituut voor leerproblemen Barendrecht

Instituut voor Leerproblemen Barendrecht (afgekort ILB) is opgericht in mei 2013. Het instituut is gevestigd bij Alles Kids onder 1 dak en opgericht naar aanleiding van het verkrijgen van het keurmerk kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Dit keurmerk biedt een bepaalde garantie voor onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Het instituut biedt niet alleen begeleiding voor kinderen waarbij ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld. Het biedt ook onderzoek naar dyslexie in een mildere vorm, onderzoek naar dyscalculie en intelligentie onderzoek.

Bij het instituut werken een GZ psycholoog, een orthopedagoog, een psycholoog en gespecialiseerde logopedisten.

Contact opnemen

Dyslexie

Dyslexie

Kinderen met lees- en spellingproblemen ervaren vaak problemen met de technische vaardigheden van het lezen en spellen, maar ook met het toepassen van deze vaardigheden tijdens andere schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, rekenen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Wanneer deze problemen hardnekkig zijn, kan worden gedacht aan dyslexie.

In de literatuur wordt dyslexie als volgt beschreven:

“Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau”.

Het onderzoek naar dyslexie bij Instituut voor Leerproblemen Barendrecht bestaat uit een computergestuurd onderzoeksinstrument, te weten 3DM. Daarnaast wordt het technisch lezen van bestaande woorden en niet bestaande woorden in kaart gebracht.

Bij de behandeling van dyslexie bij Instituut voor Leerproblemen Barendrecht wordt gebruik gemaakt van een intern protocol. Dit protocol is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden. De behandeling sluit aan op de uitkomsten van de diagnostiek die is verricht door de GZ-psycholoog. Op basis van dit rapport  wordt een behandelplan opgesteld, wordt contact gezocht met de basisschool en worden afspraken gemaakt voor een goede samenwerking tussen behandelaar, ouders en leerkracht.

De methoden die wij tijdens de behandeling gebruiken zijn o.a. Connect Klanken en Letters, Connect Woordherkenning, Connect Vloeiend lezen, Wacht – Hint – Prijs methode, Klanken in kleuren van Stichting Taalhulp, Geregeld! en LinC (Luisteren in nieuwe Context). Daarnaast wordt de behandeling afgestemd op het individu en vindt regelmatig overleg plaats met de intern begeleider of leerkracht van de basisschool. Sommige kinderen hebben, naast problemen met lezen en spellen, moeite met de schrijfmotorische vaardigheden. Bij deze kinderen wordt een diagnostische test met betrekking tot de schrijfmotoriek afgenomen en de resultaten worden besproken met de kinderfysiotherapeut.

Dyscalculie

Dyscalculie

Kinderen die moeite hebben met rekenen in de klas kunnen worden onderzocht op het gebied van rekenproblemen. Hiervoor wordt informatie opgevraagd bij de basisschool. Hierna volgt een onderzoek om de rekenproblemen specifiek in kaart te brengen. De volgende rekengebieden van het Hoofdlijnenmodel worden in kaart gebracht; begripsvorming, ontwikkelen van oplossingsprocedures, vlot leren rekenen en flexibel toepassen.

Na onderzoek naar de rekenproblemen kan een behandeltraject worden gestart. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met de leerkracht van de basisschool. Dit traject wordt na 3 en 6 maanden geëvalueerd. Wanneer blijkt dat onvoldoende vooruitgang is bereikt, zal worden besproken of onderzoek naar dyscalculie moet worden gestart.

De definitie van dyscalculie wordt in de literatuur als volgt beschreven.

"Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-wiskunde kennis."

Een dyscalculie onderzoek bestaat uit een gestandaardiseerde test die wordt afgenomen met behulp van een computer. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat sprake is van dyscalculie, wordt een dyscalculieverklaring afgegeven.

Bij dyscalculie zijn er vaak problemen met o.a. automatiseren van de tafels, het blijven tellen, uitvoeren van stappenplannen, het toepassen van begrippen, de positionering van getallen op de getallenlijn, het door elkaar halen van cijfers, klokkijken en begrip van waarde van getallen.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek is een onderzoek naar het in kaart brengen van de intelligentie, waarbij wordt gekeken naar verschillende aspecten van het intellectueel vermogen. Twee belangrijke gebieden hierbij zijn verbale intelligentie en performale intelligentie. Verbale intelligentie is het denkvermogen in taal. Performale intelligentie is het praktisch, probleemoplossend denkvermogen. Het intelligentieonderzoek kan worden afgenomen bij kinderen vanaf 3 jaar.

De afname van een intelligentieonderzoek duurt gemiddeld een dagdeel, wat over twee momenten wordt verdeeld. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats en de resultaten van het ondezoek worden in een afrondend gesprek besproken met ouders. Tevens wordt een verslag gemaakt van de bevindingen voor ouders. De kosten voor een intelligentieonderzoek bedragen €500,00.

Contact

Contact opnemen

Instituut voor leerproblemen Barendrecht
Gebouw Stationspoort
Stationsweg 78e
2991CM Barendrecht

0180-615217

leerproblemen@alleskidsonder1dak.nl


Privacy regelement